Partnerstwo Nyskie 2020

Strona gwna Samorzd Partnerstwo Nyskie 2020

Projekt PARTNERSTWO NYSKIE 2020

                   

Projekt zoony do konkursu MRR ?Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego? wspfinansowanego ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG.

Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Cakowita warto projektu        2.669.830,28 z
Dofinansowanie 85%                2.269.355,74 z
Wkad wasny 15%                     400.474,54 z

Koszt projektu przypadajcy na Partnera to 157.048,84 z, w tym wkad wasny 23.557,33 z.

W dniu 25.03.2013r. podpisano Umow Partnerstwa. W skad partnerstwa wchodz 3 powiaty: Gubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biaa, Branice, Gubczyce, Guchoazy, Grodkw, Kietrz, Korfantw, Lubrza, ambinowice, Otmuchw, Paczkw, Prudnik, Skoroszyce
Poniej zasig terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:

1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Wojewdztwa Opolskiego2.    Partnerstwo Nyskie ? powiaty wchodzce w skad Partnerstwa

3.    Partnerstwo Nyskie ? gminy wchodzce w skad Partnerstwa


 
Celem oglnym Projektu jest wytworzenie mechanizmw dugofalowej wsppracy w zakresie wsplnego rozpoznawania i rozwizywania problemw o charakterze wykraczajcym poza granice jednej gminy, tj. dziaanie na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentw planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii oglnej i 3 strategii sektorowych, tj.
a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
d) Strategii Rozwoju Spoecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
z uwzgldnieniem koniecznoci przeprowadzenia konsultacji spoecznych na etapie tworzenia dokumentw oraz ich uchwalania.

Dla potrzeb realizacji Projektu ? opracowywania dokumentw strategicznych - utworzono zespoy robocze ds. strategii, w ktrych kady z Partnerw ma swojego przedstawiciela.

Obszar funkcjonalny to obszar, ktry tworz Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne bd dotyczy wszystkich Partnerw. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny bd w rwnym stopniu opisywa kadego z Partnerw Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjli zasad, i wszystkie poytki i koszty zwizane z realizacj zadania dzielone s po rwno na kadego Partnera.  Zasada ta odnosi si rwnie do wkadu pracy merytorycznej i zaangaowania niezbdnego do realizacji Projektu. Dlatego podjto wsplnie decyzj, i Projekt od pocztku do koca bdzie realizowany wsplnymi siami przez wszystkich Partnerw.

Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiajca si na wsplnych dziaaniach majcych na celu:
1) wzmacnianie spjnoci terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2) wsplne rozwizywanie problemw zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (czenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
4) propagowanie wymiany wzajemnych dowiadcze i dobrych praktyk midzy Partnerami.

 

 ....................................................................................................................................................................................................

Ogoszenie o postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej,

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego wspfinansowanego ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz rodkw krajowych.

Numer ogoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiajcego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll

Zmiana ogoszenia o zamwieniu w zwizku ze zmian treci SIWZ - 02.04.2014:

.....................................................................................................................................................................................
Gmina Nysa - Urzd Miejski w Nysie  informuj, i zostao ogoszone postpowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego wspfinansowanego ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz rodkw krajowych.         


Biuletyn UZPhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76941&rok=2014-04-08

Strona internetowa Zamawiajcego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=60fffbaa07c419d995717b5939b69605&ver=1#menuscroll

.....................................................................................................................................................................................

Gmina Nysa - Urzd Miejski w Nysie informuje o ogoszeniu postpowania w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego wspfinansowany ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz rodkw krajowych.

Strona internetowa Zamawiajcego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll 

....................................................................................................................................................................................

Gmina Nysa - Urzd Miejski w Nysie informuje o ogoszeniu postpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego wspfinansowany ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz rodkw krajowych - CZʦ 2

Strona internetowa Zamawiajcego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=6e35e0eb454e69d9c4448700758298dc&ver=1#menuscroll

.......................................................................................................................................................................................