Co i jak w Urzędzie?

Strona główna Dla Mieszkańców Co i jak w Urzędzie?

Prezentujemy Państwu wybrane sprawy, które można załatwić w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. Większość niezbędnych wniosków, załączników i instrukcji znaleźć można na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl lub na miejscu w konkretnych wydziałach UM.


Decyzje o warunkach zabudowyGóra

Sprawa wymaga złożenia kompletu dokumentów:

 • wypełniony wniosek
 • wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000
 • wypis z rejestru gruntów dot. przedmiotowej działki
 • wykaz właścicieli działek sąsiednich
 • opłata skarbowa -107 zł

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 115

Dodatki mieszkanioweGóra

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego oraz metrażu zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dokument stwierdzający prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego (akt notarialny, umowa najmu)
 • zaświadczenie o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy wszystkich osób zatrudnionych) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku lub decyzja o przyznaniu emerytury / renty wraz z odcinkami rentowymi za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
 • dowody wpłaty - za mieszkanie, za wywóz nieczystości, za dostawę wody

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Dofinansowanie nauki dla pracodawcówGóra

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mogą uzyskać dofinansowanie kosztów ich kształcenia w celu przygotowania zawodowego.

 • Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • dyplom / świadectwo / zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i zdanie stosownego egzaminu.

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Dowody osobisteGóra

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • 2 aktualne fotografie ukazujące głowę w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku nastąpienia tych zdarzeń poza gminą Paczków)

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Działalność gospodarczaGóra

Do rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej oraz wprowadzania zmian w ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest jedynie wypełnienie wniosku EDG-1 oraz przedłożenie dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenia o istnieniu firmy w ewidencji działalności gospodarczej - wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych osobowych
 • opłata skarbowa (17 zł)

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości
parter, pokój nr 5a
tel. (77) 431 67 91 wew. 151

Fundusz alimentacyjnyGóra

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez Urząd Skarbowy); dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym przede wszystkim:
  - dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji, lub informacja z Sądu w przypadku jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Najem lokalu mieszkalnegoGóra

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • zaświadczenie o dochodach za okres sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy wszystkich osób zatrudnionych) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku lub decyzja o przyznaniu emerytury / renty wraz z odcinkami rentowymi za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
 • dokumenty poświadczające sytuację wnioskodawcy określoną we wniosku (np. orzeczenie lekarskie, orzeczenie o rozwodzie itp.)

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Opłaty w kasie UMGóra

W Kasie Urzędu Miejskiego (parter - obok Urzędu Stanu Cywilnego) można dokonać opłat m.in. z tytułu:

 • podatków
 • opłaty skarbowej
 • opłaty administracyjnej
 • udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • opłaty targowej
 • opłat dodatkowych SPP
 • mandatów Straży Miejskiej
 • wieczystego użytkowania nieruchomości
 • dzierżawy nieruchomości

Godziny pracy kasy UM:

 • poniedziałek: od 8.00 do 15.00
 • wtorek - piątek: od 7.00 do 14.00

Powyższe opłaty można również uiścić bez prowizji w Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Paczkowie
Rynek 14, 48-370 Paczków,
Tel: (77) 455 30 43
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00-16:30

Podatki / ulgi podatkoweGóra

Wnioski o:

 • udzielenie ulgi z tyt. nabycia gruntu - wymagane przedłożenie aktu notarialnego
 • zmianę wymiaru podatku:
  - zbycie / nabycie nieruchomości gruntowej - należy przedłożyć akt notarialny
  - zbycie / nabycie nieruchomości budynkowej - należy przedłożyć akt notarialny oraz informację w sprawie podatku od nieruchomości
  - wyburzenie budynku - należy przedłożyć pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wyburzenie lub oświadczenie podatnika o wyburzeniu budynku
  - zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej - należy przedłożyć odpowiednią decyzję burmistrza
 • odroczenie / rozłożenie na raty / umorzenie zaległości podatkowej - należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające tezy zawarte we wniosku

Deklaracje osób prawnych:

 • na podatek od nieruchomości - należy złożyć w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym terminie do 14 dni od zaistnienia obowiązku,
 • na podatek rolny i leśny - należy złożyć w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym terminie do 14 dni od zaistnienia obowiązku,
 • na podatek od środków transportowych - należy złożyć w terminie do 15 lutego roku podatkowego a w przypadku powstania obowi?zku podatkowego po tym terminie do 14 dni od zaistnienia obowiązku.

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy
II piętro, pokój nr 18
tel. (77) 431 67 91 wew. 181

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościGóra

Do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest złożenie wniosków przez wszystkich użytkowników wieczystych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (z ostatnich 3 miesięcy)
 • odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającego to prawo
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłata skarbowa

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Rejestracja stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgony)Góra

Rejestracja stanu cywilnego - obowiązuje terytorialna zasada rejestracji stanu cywilnego tzn. każde urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie, na którym owo zdarzenie nastąpiło. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów: urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

Wymagane dokumenty:

 • do rejestracji urodzenia dziecka
  - dokument ?zgłoszenie urodzenia?
  - odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa
  - odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa
  - dowody osobiste do wglądu
 • do zawarcia małżeństwa
  - skrócone akty urodzenia
  - dowody osobiste do wglądu
  - dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa:
  odpis skrócony aktu zgonu małżonka
  odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • do rejestracji zgonu
  - karta zgonu wydawana przez lekarza
  - dowód osobisty zmarłego
  - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Sprzedaż alkoholuGóra

Zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych - wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawane są przedsiębiorcom, posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 10 (sekretariat)
tel. (77) 431 67 91 wew. 109

Sprzedaż lokalu mieszkalnegoGóra

Sprawa wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku (dostępny na miejscu).

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Stypendium szkolneGóra

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich
 • słuchaczom nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, spełniającym ponadto kryterium dochodowe tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku braku dochodów zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy)

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, ?becikowe?)Góra

Zasiłek rodzinny

Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł lub 583 zł w przypadku wystąpienia niepełnosprawności wśród członków rodziny ubiegającej się.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do odpowiednich świadczeń rodzinnych
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
 • zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 lat zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy) k
 • opia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

?Becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • akt urodzenia dziecka
 • kserokopia dowodu rodzica (wnioskodawcy)
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Wycinka drzewGóra

Wymagane dokumenty:

wniosek zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
 • tytuł prawny władania nieruchomością
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 • przyczynę usunięcia wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 6
tel. (77) 431 67 91 wew. 113

Wypisy / wyrysy ze studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGóra

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • opłata skarbowa w wysokości:
  - od wypisu do 5 stron - 30zł
  - od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł
  - od wyrysu - za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł nie więcej niż 200 zł

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

Wywóz odpadów komunalnych i ścieków - zezwolenie na działalność w tym zakresieGóra

Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • kserokopie: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualnego KRS - (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów (baza transportowo-magazynowa)
 • kserokopia umowy zawartej na wykonywanie czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (107 zł)

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 6
tel. (77) 431 67 91 wew. 113

Zajęcie pasa drogiGóra

Zajęcie pasa drogi (dotyczy również chodnika, pobocza)

Wymagane dokumenty:

podanie, które zawiera:

 • termin zajęcia pasa drogi
 • powierzchnia zajęcia pasa drogi
 • projekt organizacji ruchu

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

Zameldowanie / wymeldowanieGóra

Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

 • zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego pobytu stałego
 • adres poprzedniego miejsca pobytu stałego
 • adres nowego miejsca pobytu stałego
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe nazwisko i imiona poprzednie
 • imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL
 • o wykształceniu
 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer woj. dokumentu osobistego oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestru przedpoborowych
 • obecność wynajmującego najemcy - osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu z dowodem osobistym i dokumentem stwierdzającym własność celem stwierdzenia, że osoba przebywa pod wskazanym adresem.

Wymeldowanie - dane niezbędne do wymeldowania należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Zjazdy z działki na drogę - uzgodnienie / wykonanie / remontGóra

Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z działki na drogę gminną - wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • aktualna mapka działki,
 • opis techniczny wykonania zjazdu,

Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną - wymagane dokumenty:

 • podanie
 • opis techniczny wykonania zjazdu

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

OtwĂłrz