Infrastruktura

Strona gwna Dla Inwestorw Infrastruktura

KOMUNIKACJA

Dobrze rozwinity system drg umoliwia dojazd z terenu gminy do waniejszych miast lska i Maopolski. Publiczny transport pasaerski odbywa si gwnie autobusami PKS oraz busami prywatnych firm przewozowych.

Przez gmin przebiega jedna droga krajowa - nr 46 - zarzdzana przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad / oddzia Opole. Droga ta przebiega przez nastpujce miasta: Kodzko - Nysa - Pakosawice - Jaczowice - Niemodlin - Karczw - Opole - Ozimek - Lubliniec - Blachownia - Czstochowa - Janw - Szczekociny. Jest to droga o powierzchni bitumicznej i posiada pod wzgldem standardu technicznego klas ?G? - drogi gwnej.

Teren gminy Paczkw przecinaj te dwie drogi wojewdzkie oznaczone numerem 382, ktra jest zarzdzana przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Opolu. Droga rozpoczyna swj bieg od granicy Polski z Republik Czesk (przejcie Paczkw ? Bily Potok) do drogi krajowej nr 46. Druga cz drogi nr 382 rozpoczyna si przy pierwszym zjedzie z drogi krajowej nr 46 (okolice stacji paliw PKN Orlen) i biegnie dalej przez Paczkw, Zbkowice lskie, Dzieroniw, widnic, a do wsi Stanowice.

Droga krajowa na terenie gminy liczy 17 km, droga wojewdzka 8 km, drogi powiatowe 37 km, a drogi gminne 25 km.

Przebiegajca przez gmin linia kolejowa jest obecnie wyczona z obsugi ruchu pasaerskiego. Kolej obsuguje jedynie transport towarowy, a w nim gwnie kopalnie surowcw mineralnych wiru i piasku oraz zakady przemysowe.

TELEKOMUNIKACJA

Na obszarze gminy Paczkw usugi stacjonarne w publicznej sieci telefonicznej wiadczy omiu operatorw. Zarejestrowanych jest w nich 2533 abonentw korzystajcych z usug stacjonarnych operatorw publicznej sieci telefonicznej. Liczba abonentw indywidualnych wynosi 2121, a liczba abonentw biznesowych 412.
rednia liczba zgosze o braku dostpu do sieci telefonicznej w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych dla gminy Paczkw wynosi 2,19.

Dostp do stacjonarnego szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy Paczkw zapewnia czterech operatorw. Z ich usug korzysta ogem 874 abonentw, w tym 822 abonentw indywidualnych oraz 52 abonentw biznesowych.

Teren gminy Paczkw jest w peni objty zasigiem czterech gwnych operatorw sieci telefonii komrkowych (Era GSM, Orange, Play, Plus GSM). Dostp do zasigu sieci GSM moliwy jest zarwno na zewntrz, jak i wewntrz budynkw. Sie Orange i sie Play oferuje na obszarze miasta Paczkw dostp do telefonii komrkowej trzeciej generacji (3G).

ELEKTROENERGETYKA

Sie energetyczna na terenie gminy jest dobrze rozwinita i stanowi jednolity system krajowy. Gmina Paczkw jest zaopatrywana w energi elektryczn z gwnego punktu zasilania GPZ Paczkw 110 kV/15kV zlokalizowanego na gruntach wsi Unikowice.
Zasilanie w energi elektryczn odbiorcw odbywa si magistraln sieci napowietrzn redniego napicia, za porednictwem stacji transformatorowych, a nastpnie sieci napowietrznych niskiego napicia. W sporadycznych przypadkach linie kablowe zapewniaj dostaw energii elektrycznej bezporednio do kocowych odbiorcw.

Linie niskiego napicia wyprowadzane s generalnie z napowietrznych stacji transformatorowych i rozprowadzane s wzdu ulic i drg poszczeglnych wiosek oraz do odbiorcw w zabudowie kolonijnej. Istniejcy system zasilania gminy w energi elektryczn zaspokaja cakowicie wystpujce zapotrzebowanie na energi elektryczn.
Na Jeziorze Paczkowskim funkcjonuje elektrownia wodna wytwarzajca tzw. czyst energi.

GAZ ZIEMNY

Przez teren gminy, wzdu drogi krajowej nr 46 przebiega przesyowy gazocig wysokiego cinienia relacji Otmuchw - Paczkw Dn 100 o cinieniu nominalnym 4,0 Mpa.
Z gazocigu korzystaj jedynie dwie miejscowoci: Paczkw i Wilamowa.
Dugo sieci gazowej rozdzielczej ogem wynosi 17,2 km. Paczkw zgazyfikowany jest w 97%, natomiast wsie w 10%. Obecnie z gazocigu korzysta 2 451 osb.

WODOCIGI I KANALIZACJA

Gmina Paczkw skanalizowana jest na poziomie ok. 51% (miasto ok. 90%). Dugo sieci kanalizacyjnej wynosi 14,6 km. Obecnie z kanalizacji korzysta okoo 7000 mieszkacw miasta.
Oczyszczaniem ciekw zajmuje si Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Paczkowie, ktry eksploatuje jedn oczyszczalni ciekw przy ul. Moniuszki. cieki dopywaj do niej kolektorem sanitarnym z terenu miasta. Oczyszczalnia o przepustowoci 2 500 m3/dob oddana do uytku w 2000 roku przyjmuje dobowo okoo 1 350 m3 ciekw.
Odbiornikiem ciekw z tej oczyszczalni jest rzeka Nysa Kodzka poprzez system roww melioracyjnych.

Obecnie zwodocigowanie jest 100% powierzchni gminy Paczkw. Zaopatrzeniem mieszkacw Paczkowa i okolic w wod zajmuje si Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Paczkowie. ZWiK obsuguje trzy Stacje Uzdatniania Wody (Paczkw, Stary Paczkw, Kozielno).

ROLNICTWO

Gmina Paczkw jest gmin o rolniczym charakterze. Uytki rolne na terenie gminy zajmuj 6 193 ha, co stanowi ponad 80% jej powierzchni.
Na terenie gminy Paczkw przewaaj dobrze utrzymane kwane gleby III i IV klasy, o zwikszonym zapotrzebowaniu na wapno, rednio zasobne w fosfor, ubogie w potas, magnez, molibden i bor. Gleby wykazuj du zawarto przyswajalnego magnezu, cynku i miedzi.
Dobra jako gleb oraz niska zawarto pierwiastkw ladowych (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) na poziomie naturalnym, stwarzaj moliwo rozwoju w gminie rolnictwa ekologicznego.

W gminie Paczkw dominuje produkcja rolinna, gwnie uprawa zb, rolin okopowych, oleistych (rzepak), oraz chmielu. Ponadto, na obszarze gminy prowadzona jest hodowla drobiu, trzody chlewnej i byda, a take hodowla ryb (w miejscowociach Gocice, Ujedziec i Trzeboszowice). Niestety, wikszo gospodarstw rolniczych w gminie to gospodarstwa drobne.

Otwórz