Infrastruktura

Strona główna Dla Inwestorów Infrastruktura

KOMUNIKACJA

Dobrze rozwinięty system dróg umożliwia dojazd z terenu gminy do ważniejszych miast Śląska i Małopolski. Publiczny transport pasażerski odbywa się głównie autobusami PKS oraz busami prywatnych firm przewozowych.

Przez gminę przebiega jedna droga krajowa - nr 46 - zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad / oddział Opole. Droga ta przebiega przez następujące miasta: Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Jaczowice - Niemodlin - Karczów - Opole - Ozimek - Lubliniec - Blachownia - Częstochowa - Janów - Szczekociny. Jest to droga o powierzchni bitumicznej i posiada pod względem standardu technicznego klasę „G” - drogi głównej.

Teren gminy Paczków przecinają też dwie drogi wojewódzkie oznaczone numerem 382, która jest zarządzana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Droga rozpoczyna swój bieg od granicy Polski z Republiką Czeską (przejście Paczków – Bily Potok) do drogi krajowej nr 46. Druga część drogi nr 382 rozpoczyna się przy pierwszym zjeździe z drogi krajowej nr 46 (okolice stacji paliw PKN Orlen) i biegnie dalej przez Paczków, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Świdnicę, aż do wsi Stanowice.

Droga krajowa na terenie gminy liczy 17 km, droga wojewódzka 8 km, drogi powiatowe 37 km, a drogi gminne 25 km.

Przebiegająca przez gminę linia kolejowa jest obecnie wyłączona z obsługi ruchu pasażerskiego. Kolej obsługuje jedynie transport towarowy, a w nim głównie kopalnie surowców mineralnych żwiru i piasku oraz zakłady przemysłowe.

TELEKOMUNIKACJA

Na obszarze gminy Paczków usługi stacjonarne w publicznej sieci telefonicznej świadczy ośmiu operatorów. Zarejestrowanych jest w nich 2533 abonentów korzystających z usług stacjonarnych operatorów publicznej sieci telefonicznej. Liczba abonentów indywidualnych wynosi 2121, a liczba abonentów biznesowych 412.
Średnia liczba zgłoszeń o braku dostępu do sieci telefonicznej w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw domowych dla gminy Paczków wynosi 2,19.

Dostęp do stacjonarnego szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy Paczków zapewnia czterech operatorów. Z ich usług korzysta ogółem 874 abonentów, w tym 822 abonentów indywidualnych oraz 52 abonentów biznesowych.

Teren gminy Paczków jest w pełni objęty zasięgiem czterech głównych operatorów sieci telefonii komórkowych (Era GSM, Orange, Play, Plus GSM). Dostęp do zasięgu sieci GSM możliwy jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Sieć Orange i sieć Play oferuje na obszarze miasta Paczków dostęp do telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G).

ELEKTROENERGETYKA

Sieć energetyczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity system krajowy. Gmina Paczków jest zaopatrywana w energię elektryczną z głównego punktu zasilania GPZ Paczków 110 kV/15kV zlokalizowanego na gruntach wsi Unikowice.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców odbywa się magistralną siecią napowietrzną średniego napięcia, za pośrednictwem stacji transformatorowych, a następnie sieci napowietrznych niskiego napięcia. W sporadycznych przypadkach linie kablowe zapewniają dostawę energii elektrycznej bezpośrednio do końcowych odbiorców.

Linie niskiego napięcia wyprowadzane są generalnie z napowietrznych stacji transformatorowych i rozprowadzane są wzdłuż ulic i dróg poszczególnych wiosek oraz do odbiorców w zabudowie kolonijnej. Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną zaspokaja całkowicie występujące zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Na Jeziorze Paczkowskim funkcjonuje elektrownia wodna wytwarzająca tzw. czystą energię.

GAZ ZIEMNY

Przez teren gminy, wzdłuż drogi krajowej nr 46 przebiega przesyłowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Otmuchów - Paczków Dn 100 o ciśnieniu nominalnym 4,0 Mpa.
Z gazociągu korzystają jedynie dwie miejscowości: Paczków i Wilamowa.
Długość sieci gazowej rozdzielczej ogółem wynosi 17,2 km. Paczków zgazyfikowany jest w 97%, natomiast wsie w 10%. Obecnie z gazociągu korzysta 2 451 osób.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Gmina Paczków skanalizowana jest na poziomie ok. 51% (miasto ok. 90%). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14,6 km. Obecnie z kanalizacji korzysta około 7000 mieszkańców miasta.
Oczyszczaniem ścieków zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, który eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków przy ul. Moniuszki. Ścieki dopływają do niej kolektorem sanitarnym z terenu miasta. Oczyszczalnia o przepustowości 2 500 m3/dobę oddana do użytku w 2000 roku przyjmuje dobowo około 1 350 m3 ścieków.
Odbiornikiem ścieków z tej oczyszczalni jest rzeka Nysa Kłodzka poprzez system rowów melioracyjnych.

Obecnie zwodociągowanie jest 100% powierzchni gminy Paczków. Zaopatrzeniem mieszkańców Paczkowa i okolic w wodę zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. ZWiK obsługuje trzy Stacje Uzdatniania Wody (Paczków, Stary Paczków, Kozielno).

ROLNICTWO

Gmina Paczków jest gminą o rolniczym charakterze. Użytki rolne na terenie gminy zajmują 6 193 ha, co stanowi ponad 80% jej powierzchni.
Na terenie gminy Paczków przeważają dobrze utrzymane kwaśne gleby III i IV klasy, o zwiększonym zapotrzebowaniu na wapno, średnio zasobne w fosfor, ubogie w potas, magnez, molibden i bor. Gleby wykazują dużą zawartość przyswajalnego magnezu, cynku i miedzi.
Dobra jakość gleb oraz niska zawartość pierwiastków śladowych (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) na poziomie naturalnym, stwarzają możliwość rozwoju w gminie rolnictwa ekologicznego.

W gminie Paczków dominuje produkcja roślinna, głównie uprawa zbóż, roślin okopowych, oleistych (rzepak), oraz chmielu. Ponadto, na obszarze gminy prowadzona jest hodowla drobiu, trzody chlewnej i bydła, a także hodowla ryb (w miejscowościach Gościce, Ujeździec i Trzeboszowice). Niestety, większość gospodarstw rolniczych w gminie to gospodarstwa drobne.

Otwórz