Informacja o Zgromadzeniach Publicznych

Strona gwna Dla Mieszkacw Aktualnoci Informacja o Zgromadzeniach Publicznych

 Informujemy, e do Burmistrza Gminy Paczkw naley skada zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposb, aby wiadomo dotara do organu nie wczeniej ni na 30 dni i nie pniej ni 6 dni przed planowan dat zgromadzenia, pisemnie, za pomoc faksu, ustnie do protokou lub za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osb, zwoane w celu wsplnych obrad lub w celu wsplnego wyraania stanowiska. Kady moe korzysta z wolnoci pokojowego zgromadzania si. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostpnej dla nieokrelonych imiennie osb, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagaj uprzedniego zawiadomienia organu gminy waciwego ze wzgldu na miejsce zgromadzenia.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1)   imi i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tosamoci w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umoliwiajce kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazw i adres siedziby oraz imi i nazwisko osoby wnoszcej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tosamoci w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umoliwiajce kontakt z t osob;
2)   imi i nazwisko przewodniczcego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tosamoci w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umoliwiajce kontakt z nim;
3)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, ktrych ma dotyczy zgromadzenie;
4)   dat, godzin i miejsce rozpoczcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywan liczb uczestnikw oraz ewentualn tras przejcia ze wskazaniem miejsca zakoczenia zgromadzenia;
5)   informacj o rodkach sucych zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanowa.
 
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia docza si:
1)   pisemn zgod na przyjcie obowizkw przewodniczcego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2)   zdjcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczcego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjcie obowizkw przewodniczcego zgromadzenia mona doczy elektroniczn kopi tego dokumentu.
 
OPATY:
 
Nie podlega opacie.
 
MIEJSCE ZOENIA DOKUMENTW:
 
Urzd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczkw
Tel. 77 4316791
Fax. 77 544 90 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA:
 
Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostpnia niezwocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacj o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz informuje niezwocznie waciwego komendanta miejskiego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazujc zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 
Organ gminy wydaje decyzj o zakazie zgromadzenia nie pniej ni na 96 godzin przed planowan dat zgromadzenia, jeeli:
1) jego cel narusza wolno pokojowego zgromadzenia si, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadze albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszaj przepisy karne,
2) jego odbycie moe zagraa yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagroenia tego nie udao si usun w przypadkach, o ktrych mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy.
 
Decyzj o zakazie zgromadzenia uwaa si za dorczon z chwil udostpnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
 
POSTPOWANIE UPROSZCZONE:
 
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, e planowane zgromadzenie nie bdzie powodowa utrudnie w ruchu drogowym, a w szczeglnoci powodowa zmiany w jego organizacji, zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia naley zgosi nie wczeniej ni na 30 dni i nie pniej ni na 2 dni przed planowan dat zgromadzenia do:

Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Opolu
Tel. 77  4524 715
Fax. 77 4524 716
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
TRYB ODWOAWCZY:
 
Odwoanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi si bezporednio do Sdu Okrgowego w Opolu w terminie 24 godzin od jej udostpnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwoania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
W przypadku decyzji o rozwizaniu zgromadzenia organizatorowi przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia rozwizania zgromadzenia.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. Nr 51, poz.1485). 

Otwórz