Wsparcie dla rolników

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wsparcie dla rolników

Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej ?rozporządzeniem nr 1308/2013?, lub
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Jakość Tradycja?, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Quality Meat Program?, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Pork Quality System?, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Quality Assurance for Food Products? ? ?Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej?, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Quality Assurance for Food Products? ? ?Kulinarne mięso wieprzowe?, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu ?Quality Assurance for Food Products? ? ?Wędliny?.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości? dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego  oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

 Więcej informacji udziela: OT ARR w Opolu, ul. Horoszkiewicza 6; 45-301 Opole, tel 77 441 70 00.

 

OtwĂłrz