Kozielno

Strona gwna O Paczkowie Nasze soectwa Kozielno

Kozielno (240-250 m n.p.m.), wie pooona w dolinie Nysy Kodzkiej. W poudniowo - zachodniej czci wojewdztwa opolskiego, od pnocy graniczy w chwili obecnej z naszym jeziorem Paczkowskim od strony poudniowej ze wsi Kamienica. Od zachodu z Botnic, ktra naley do wojewdztwa dolnolskiego, i od wschodu z miastem Paczkw, ktre stanowi centrum administracyjne i gospodarcze gminy.

Na temat historii Kozielna nie ma zbyt wiele wiadomoci. Pisane rda historyczne do XV w. nie odnotowuj tej miejscowoci. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z XV wieku. Wiele cennych informacji dostarcza nam etymologia nazwy Kozielna. Nazw tej wioski zalicza si do grupy nazw zwizanych ze wiatem zwierzcym. I tak nazwa Cozelno (Kozielno) wywodzi si od wyrazu kozie (kozio). Budowa sowotwrcza nazwy wskazywaaby na jej przynaleno do grupy nazw rozwinitych tj. charakteryzujcych si odpowiednim formatem nazewniczym. W przypadku Kozielna jest to formant - no kozio koziel - no. Rodowd tej nazwy przekazuje nam wiele ciekawych informacji o pierwotnym charakterze osady. Bya to osada, w ktrej niewtpliwie dominowaa hodowla owiec i kz - std te wie przyja nazw od koza. Wioska Kozielno powstaa bardzo dawno, a mianowicie zaliczana jest do najstarszego osadnictwa Opolszczyzny, datowana na lata przed rokiem 1300 wiadczy o tym archaiczna budowa nazwy z dawnym formantem -no.

Umownie przyjmuje si, i osada Cozelno powstaa w 1254 roku. Powstaniu jej sprzyjay korzystne warunki naturalne. Rzeka Nysa Kodzka (obecnie Zalew Paczkowski), nad ktr usytuowaa si wioska, stwarzaa dogodne warunki nawodnienia oraz sprzyjajce uprawie warunki glebowe. Stary orodek osadnictwa uksztatowany na prawobrzenych terenach Nysy Kodzkiej by obszarem stale i silnie kolonizowanym do koca redniowiecza, gdy tutaj uderzy pierwszy impet kolonizacji niemieckiej od XIII w. Wyzwolone i przywrcone Polsce Kozielno dnia 9.V. 1945 r. unikno szczliwie zniszcze wojennych .Od 1945 roku zaczli napywa do wioski pierwsi osadnicy w ramach zasiedlenia Ziem Odzyskanych. Do Kozielna po wojnie w ramach zasiedlania Ziem Zachodnich przyjechao okoo 120 osb, w tym najliczniejsz grup stanowili osadnicy z dawnego woj. krakowskiego. Pozostali to osadnicy z byych woj.: katowickiego, dzkiego, rzeszowskiego, kieleckiego.

Rwnie repatrianci z byego ZSRR, czyli kresowiacy - woj. Lwowskiego, woyskiego tarnopolskiego oraz osadnicy z Francji. Obecnie Kozielno liczy ok.311 mieszkacw wrd zamieszkujcych w wiosce dominuje mode pokolenie, ludzie tutaj urodzeni. W chwili obecnej ziemi uprawia ok.50% mieszkacw wsi. Reszta mieszkacw pracuje w pobliskim miecie i za granicami Pastwa. Wie nasza w chwili obecnej ley w obszarze chronionego krajobrazu Rejonu Jezior Otmuchowskiego, Nyskiego i jeziora Paczkowskiego poonego na Przedgrzu Sudeckim. Walorami szaty rolinnej s mim, gi jesionowo-wizane, wierzbowo topolowe, grdy, rzadko spotykany grzyb lejkwka. Dominujcymi gatunkami drzew s: grab pospolity, db szypukowy, lipa, wiz szypukowy, klon zwyczajny. Swoim bogactwem moe si rwnie pochwali wiat zwierzcy. Mona w nim znale mim sarny, zajce szaraki, lisy, dziki, pazy, ryby (leszcze, szczupaki, okonie, karpie, sandacze), limaki, ptactwo wodne (czaple siwe, abdzie. mewy, kaczki, rybitwy, paskonosy i ory bieliki.

Kozielno posiada rwnie wasn studni gbinow, z ktrej wod czerpie caa wie. Na terenie Zalewu znajduje si rwnie kopalnia wiru. Bogate jest rodowisko kulturowe wsi, ktre przejawia si m.in. dwiema przydronymi kapliczkami ku czci Matki Boskiej. Popularne s te coroczne majowe pielgrzymki do Barda lskiego.

Otwórz