Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie w 2015 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Jest o co powalczyć, bo w tym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 69.500 zł. 

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu:

1. Ochrona i promocja zdrowia:
- prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej,
- wspieranie na terenie Gminy programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień występujących wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie realizacji programów prozdrowotnych,
- wspieranie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii,
- prowadzenie działalność profilaktycznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy,
- świadczenia w zakresie usług higieniczno – pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:
- organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe,
- organizację imprez kultywujących tradycje ludowe,
- upowszechnianie kultury i sztuki, poprzez:
- organizację warsztatów i przeglądów filmowych,
- organizację warsztatów  i spotkań literackich,
- organizację warsztatów i konkursów muzycznych,
- organizację warsztatów i wystaw plastycznych,
- organizację warsztatów i wystaw fotograficznych,
- organizację koncertów muzycznych,
- zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia kulturalne w formie zorganizowanej.

3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
- kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy,
- ochrona zwierząt.

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
- budowanie dialogu międzypokoleniowego poprzez:
- organizację warsztatów i spotkań,
- organizacja wycieczek integracyjnych.

W tej edycji wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio - na ochronę i promocję zdrowia 15 000 zł; na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 40 000 zł, na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 2 000zł, a na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 12 500 zł.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. do godz. 15:00. Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 27 lutego br. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2015 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. 

Otwórz