Ostatnia sesja w 2014 roku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ostatnia sesja w 2014 roku

We wtorek 30 grudnia br. paczkowscy radni spotkali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu sesyjnym.

Nasi radni zasiedli do obrad po raz trzeci w kadencji 2014-2018. Tradycyjnie na sesji nie zabrakło obecności Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki oraz Skarbnika Dariusza Wąsiaka oraz kilku sołtysów podpaczkowskich wsi.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Następnie głos zabrał burmistrz Artur Rolka, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Wspomniał w nim m.in. o spotkaniu ze Starostą Powiatu Nyskiego w sprawie organizacji i finansowania zajęć w Ognisku Artystycznym w Paczkowie. Burmistrz nadmienił także o spotkaniach związanych m.in. z konserwacją oświetlenia gminnego, działalnością PSZOK, zarządzaniem mieniem gminnym, infrastrukturą drogową, czy kanalizacją. Poinformował m.in. o zorganizowanych spotkaniach z mieszkańcami dot. budżetu obywatelskiego, czy projektu „Cyfrowy Debiut 50+”.

Radni pochylili się tego dnia nad dziesięcioma uchwałami. Dwie z nich wprowadziły w tegorocznym budżecie Gminy Paczków kilka korekt. Trzecia dot. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Paczków. Radni przychylili się do prośby Burmistrza, aby jego wynagrodzenie pozostało na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że nie dokonano żadnych podwyżek.

Kolejne uchwały wprowadziły Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii  na terenie Gminy Paczków w 2015r. Radnych z treścią gminnego programu  zapoznała pracownica Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Ewelina Dudek, która przedstawiła prezentację multimedialną. 

Następne uchwały dotyczyły zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych. Ostatnie trzy uchwały stworzyły roczne plany pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji Stałych.
 

Otwórz