Od 1 września można składać wnioski o stypendia szkolne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Od 1 września można składać wnioski o stypendia szkolne

W Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie 1 września rozpocznie się nabór wniosków o stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Paczków. Przypominamy, że dokumentację można składać do 15 września.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
• uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie lub stałe zameldowanie na terenie gminy Paczków.


W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium można składać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (ul. Rynek 1 - Wydział Oświaty, II piętro, pokój nr 15) w terminie od 1 do 15 września 2014 roku.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć opinię dyrektora szkoły oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach (w przypadku oświadczenia należy pamiętać o wymaganej klauzuli, potwierdzającej świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji). Druki wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
 

Otwórz