Wyprawka szkolna 2014 - sprawdź czy przysługuje Ci dotacja

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyprawka szkolna 2014 - sprawdź czy przysługuje Ci dotacja

Tegoroczne wakacje dobiegają końca, a wrzesień tuż tuż. Najwyższa zatem pora, by poczynić wstępne przygotowania do roku szkolnego 2014/2015. Przypominamy, że, jak co roku, rodzice uczniów z terenu naszej gminy mogą wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Do kogo adresowany jest rządowy program „Wyprawka szkolna”?
W tym roku rządowy  program „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w:
• klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
• klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II,
• także do słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników?
• uczeń uczęszczający do klasy objętej programem „Wyprawka szkolna”, spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
albo
• uczeń uczęszczający do klasy objętej programem „Wyprawka szkolna”, nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji  dyrektora szkoły,  do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 proc. uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego.
albo
• każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do zlokalizowanej w Gminie Paczków szkoły dla dzieci i młodzieży (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej,  ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Czym różni się tegoroczny program „wyprawka szkolna” od programów w minionych latach?
Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez uczniów słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera.
Uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają w tym roku szkolnym darmowe podręczniki, zatem nie zostali oni objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 (w pierwszym tygodniu września).

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy załączyć:
• w przypadkach określonych w punkcie 1) zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
• w przypadkach określonych w punkcie 2  uzasadnienie,
• w przypadkach określonych w punkcie 3 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
• kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł
• kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł
• uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł
• kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
• kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł
• w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Na jakiej podstawie dofinansowanie będzie wypłacone?
Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”). 

Otwórz