Rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +, zapraszamy do udziału!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +, zapraszamy do udziału!

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu „Cyfrowy Debiut 50 +".

Projekt skierowany jest do 40 Beneficjentów Końcowych zamieszkałych na terenie Gminy Paczków, którzy zostaną wybrani spośród grupy docelowej projektu, tj. osób w wieku powyżej 50. roku życia, których przeciętny dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych i wynosi  844,45 zł (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Projekt "Cyfrowy Debiut 50 +" jest projektem realizowanym w partnerstwie z gminami z województwa opolskiego:
1.    Gmina Kluczbork – Lider Projektu
2.    Gmina Byczyna
3.    Gmina Świerczów
4.    Gmina Olesno
5.    Gmina Bierawa
6.    Gmina Paczków
7.    Gmina Tarnów Opolski
8.    Gmina Polska Cerekiew
9.    Gmina Domaszowice

Partnerem projektu jest również Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Przedsięwzięcie jest w 100 % dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 2,7 mln zł. 

Celem ogólnym projektu pt. „Cyfrowy Debiut 50+” jest zapewnienie do końca XII 2015 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 280 osób w wieku pow. 50 lat spełniających kryteria  - poprzez zapewnienie im dostępu do Internetu. Projekt obejmie wsparciem 70 osób z Gminy Kluczbork, 30 z G. Bierawa, 30 z G. Tarnów Opolski, 20 z G. Byczyna, 15 z G. Świerczów, 40 z G. Paczków, 30 z G. Olesno, 15 z G. Domaszowice oraz 30 z G. Polska Cerkiew.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:
1.    przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin uczestniczących w projekcie poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu oraz komputerów przenośnych dla 280 BK w okresie realizacji projektu i okresie trwałości,
2.    nabycie przez 280 BK kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom stacjonarnym organizowanym w ramach projektu,
3.    rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
4.    realizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego [WykC] na obszarze objętym  projektem poprzez zorganizowanie 20 „Centrów Integracji Cyfrowej” [CIC] wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednostkach podległych Gminom,
5.    promocja eInclusion oraz zwiększenie świadomości na temat korzyści związanych z realizacją projektu poprzez organizację konferencji, publikacje ogłoszeń w prasie oraz działanie CIC.

Zgłoszenia do Projektu w gminie Paczków należy dokonać poprzez złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków (Kancelaria Ogólna), w terminie do 27 czerwca 2014 r.  z dopiskiem „Cyfrowy Debiut 50 +”. Rekrutacja będzie trwać od 17 czerwca 2014r. do 27 czerwca 2014r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Projektu można uzyskać pod numerem telefonu specjalista ds. rekrutacji Diana Popczyk tel. 77 431 67 91 wew. 151.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+
Formularz zgłoszeniowy Cyfrowy Debiut 50+
Umowa użyczenia  Cyfrowy Debiut 50+


Otwórz