Czerwcowa Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza udzielone

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Czerwcowa Sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza udzielone

W czwartek 12 czerwca w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się sesja absolutoryjna. Jej efektem jest szesnaste w historii absolutorium dla Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego.

Oznacza to, że radni po raz kolejny stwierdzili prawidłowość podejmowanych przez Burmistrza działań finansowych i zaakceptowali realizację zeszłorocznego budżetu Gminy Paczków.

Absolutoryjna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej była czterdziestym drugim w skali całej kadencji posiedzeniem naszych rajców. Tradycyjnie na sesji obecny był Burmistrz Bogdan Wyczałkowski, a także jego zastępca Grzegorz Jasiok i Skarbnik Dariusz Wąsiak. Na sali pojawiła się też Radna Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol. Nie zbrakło też sołtysów z kilku podpaczkowskich wsi.

Po dopełnieniu wstępnych formalności, Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Wiceburmistrz Paczkowa Grzegorz Jasiok. W swoim raporcie wspomniał m.in. o wybranych ofertach dot. wykonania cząstkowych remontów dróg, czy koszeniu traw przy drogach. Nadmienił również o ukończonym remoncie chodnika przy kościele pw. św. Jana Ewangelisty, uprzątnięciu placu po byłym targowisku, ukończonych pracach przy miejskim monitoringu oraz o zmianie sposobu rozliczania wody we wspólnotach mieszkaniowych. 

Wiceburmistrz poinformował również o spotkaniach, które miały miejsce w ostatnim czasie tj. o spotkaniu z Wojewodą Opolskim i firmą TAURON Polska Energia w sprawie ewentualnych zmian dot. linii napowietrznych Starego Paczkowa. Propozycje zmian biorą się z znalezienia się  miejscowości w gronie najbardziej wartościowych wsi Opolszczyzny.  Pan Grzegorz Jasiok wspominał również o przebiegu 4. Spotkania Opiekunów Pomników Historii oraz innych ważnych uroczystościach, który miały miejsce w naszej gminie np. o gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gościcach, czy zawodach karpiowych.

Najważniejszym punktem programu sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Paczków za 2013 rok. Głosowanie poprzedzono odczytem opinii Komisji Rewizyjnej oraz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jego wykonania. Obie oceny były pozytywne - zdaniem podmiotów sprawdzających realizacja paczkowskiego budżetu za rok 2013 prowadzona była zgodnie z planem, dlatego sprawozdanie z działalności finansowej Burmistrza zostało uznane za prawidłowe.

Większość radnych nie miała zastrzeżeń do wykonania budżetu, dzięki czemu zarówno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak i uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Paczków Bogdanowi Wyczałkowskiemu absolutorium, podjęto przy 11 głosach za i tylko 3 głosach przeciw.

Kolejne podjęte tego dnia uchwały dotyczyły wprowadzenia kilku korekt do tegorocznego budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Paczków w 2014 r. oraz w sprawie zmiany uchwały dot. przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.” 

Otwórz