Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.


I. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.   Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 4.

   II. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 43.

   III.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
  1.   Część nieruchomości gruntowych  położonych w Paczkowie oznaczonych
   numerem działki: 1109, 158/1,
2.   Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem  
     działki 549/20.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz