Stary Paczków jedną z najcenniejszych wsi województwa opolskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stary Paczków jedną z najcenniejszych wsi województwa opolskiego

10 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Starego Paczkowa dotyczące rewitalizacji tej miejscowości.

Warto przypomnieć, że już w 2008 roku Wojewoda Opolski - Ryszard Wilczyński podjął inicjatywę wszczęcia prac zmierzających do zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej i poprawy stanu jego zachowania. Zaprosił do współpracy instytucje kultury oraz uczelnie wyższe.

Powstał tym samym Zespół Doradczy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny, w skład którego weszli:
- Przewodniczący – Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński,
- Wiceprzewodnicząca – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz,
- Wiceprzewodnicząca – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzicta w Opolu Maria Burian (ówczesny Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu),
- Członkowie, przedstawiciele poszczególnych instytucji: Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Agnieszka Sałyga – Rzońca, Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  – prof. dr hab. Irena Niedźwiecka – Filipiak, dr Zbigniew Kuriata, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego – Mariola Szachowicz, Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Janusz Wójcik, Muzeum Wsi Opolskiej – Jarosław Gałęza, Elżbieta Wijas – Grocholska oraz architekt urbanista – Jerzy Przybyła.

Dzięki pracom zespołu w ciągu kilku lat usystematyzowano wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej, rozpoczęto działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi na Opolszczyźnie oraz znaleziono najcenniejsze pod względem zasobu kulturowego wsi w regionie.

Wykonano dla 177 miejscowości województwa opolskiego inwentaryzację zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego, oceniając ich zasoby i stan zachowania. Przedsięwzięcie miało charakter nowatorski i pilotażowy. W chwili obecnej znane są już najcenniejsze wsie województwa opolskiego pod względem dziedzictwa kulturowego, m.in. do zaszczytnego grona należy właśnie Stary Paczków.

Celem spotkania, które miało miejsce w ubiegły czwartek – 10 kwietnia 2014r. było zapoznanie mieszkańcom Starego Paczkowa z "Projektem rewitalizacji wsi", przygotowanym przez zespół autorski pod kierownictwem dr inż. arch. Katarzyny Hodor z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 

Projekt rewitalizacji obejmuje m.in. zestawienia elementów i cech obecnych we wsi będących dziedzictwem kulturowym, cennym pod względem historycznym, zasługującym na ochronę i atrakcyjnych dla tworzenia oferty miejscowości pod kątem gospodarczym (np. turystycznego wykorzystania zasobów wsi).

Przygotowany projekt zwraca uwagę np. na historyczny układ przestrzenny Starego Paczkowa, czyli typ ulicówki, powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród, czyli układ budynków i innych obiektach tworzących pierzeje. Jednocześnie w projekcie zaznaczono charakterystyczne dla wsi elementy takie jak:  zabudowa zagrodowa, kościół parafialny z XV w., remiza, szkoła, cmentarz, krzyże, kapliczki, bramy oraz pięknie zachowany zabytkowy bruk. Ważnymi detalami są również dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, tynk, pokrycie dachów dachówką ceramiczną oraz detale i elementy uzupełniające np. sztukaterie.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła pani dr inż. arch. Katarzyna Hodor z Politechniki Krakowskiej, która podsumowała cały projekt rewitalizacji, omówiła najważniejsze działania i inicjatywy oraz przedstawiła zamierzenia i cele, którymi powinni kierować się mieszkańcy Starego Paczkowa.

Wojewoda Opolski zwrócił uwagę wszystkich obecnych na fakt, że „Stary Paczków należy do grona 50 najcenniejszych wsi w Polsce”, jednocześnie przedstawił koncepcję „Sieci Najciekawszych Wsi”. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl

Pani Iwona Solisz - Wojewódzki Konserwator Zabytków
podsumowała pracę zespołu oraz zaznaczyła, że Stary Paczków jest „żywą” pamiątką historii, w której zachowało się wiele cennych elementów dziedzictwa  kulturowego, jednak o tym, czy miejscowość zostanie wpisana do rejestru zabytków, zadecydują sami mieszkańcy.

Uczestnicy spotkania dyskutowali następnie o rewitalizacji wsi oraz sposobach popularyzacji Starego Paczkowa z Burmistrzem Paczkowa oraz innymi uczestnikami spotkania, którzy dzielili się doświadczeniami z punktu widzenia reprezentujących instytucji. O dalszych losach rewitalizacji Starego Paczkowa będziemy informować na naszej witrynie internetowej. 

Otwórz