Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Jest o co powalczyć, bo w tym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 46 tys. zł. 

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu:
ochrony i promocji zdrowia (np. prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych itp.)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (np. organizowanie imprez artystycznych, wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, koncerty, wieczory autorskie; wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych itp.
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym kształtowania i pobudzania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy oraz ochrony zwierząt.

W tej edycji wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio - na ochronę i promocję zdrowia 5 000 zł; na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30 000 zł, a na pomoc społeczną 10 000 zł; na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 1 000zł.

Oferty dotyczące powierzania lub wspierania wykonywania zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie (wraz z niezbędnymi załącznikami) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, pok. 10 - I piętro) w terminie do 10 lutego 2014 r. do godz. 15:00. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta realizacji zadania publicznego + dopisek nazwy zakresu realizacji"). Rozpatrzenie ofert nastąpi do 14 lutego 2014 r. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2014 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
 

Otwórz