Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
I.
   Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.
  Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Kościuszki 1
II.   Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.
  Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. 1 – go Maja 12
2.
  Lokal mieszkalny nr 7 – Paczków, ul. Sienkiewicza 10
III.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami  działek 1262/21, 1177/4 

 

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl

 

 

 
Otwórz