Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 4 - Paczków, ul. Armii Krajowej 11
2. Lokal mieszkalny nr 7 - Paczków, ul. Armii Krajowej 11
3. Lokal mieszkalny nr 5 - Paczków, ul. Kościuszki 10
4. Lokal mieszkalny nr 2 - Dziewiętlice 97

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek: 341, 1054/5.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 


 

Otwórz