Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

  1. Lokal mieszkalny nr 1 - Paczków, ul. Staszica 12
  2. Lokal mieszkalny nr 1 - Paczków, ul. Rynek 43

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerami działek 914, 1177/4.
  2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem  działki 208/66.

III. Najem na okres do 3 lat:

  1. Lokal użytkowy położony w Ujeźdźcu 52 a.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl

Otwórz