Rusza nabór FIO - nawet 10 tysięcy złotych dla stowarzyszeń

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rusza nabór FIO - nawet 10 tysięcy złotych dla stowarzyszeń

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Mikrodotację w ramach PO FIO można przeznaczyć na realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO - może je znaleźć w "Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.", które dostępne są na stronie www.pozytek.gov.pl. Dofinansowanie może też zostać przeznaczone na wydatki takie jak: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe:

  • z terenu województwa opolskiego;
  • działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) na dzień złożenia wniosku;
  • mające charakter lokalny, tj. działające na terenie nieprzekraczającym obszaru jednego powiatu;
  • mogące wykazać się realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

Organizacja ubiegająca się o mikrodotację musi złożyć formularz wniosku na odpowiednim wzorze. Do oferty należy załączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny pod względem danych wypis z rejestru (np. KRS) lub ewidencji. 

Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, a w okresie 2012-2013 r. otrzymać tylko jedną mikrodotację w ramach PO FIO. Łączna pula przeznaczona na mikrodotację w ramach PO FIO w 2013 roku wynosi 270 tys. zł, a maksymalna kwota mikrodotacji, o którą może ubiegać się organizacja wynosi 10 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera do 1 marca 2013 roku do godziny 15.00 w siedzibie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole. Decyduje data wpływu do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych a nie data stempla pocztowego. Więcej informacji w Regulaminie (do pobrania poniżej) oraz pod numerem tel. (77) 441 50 25. 

Do pobrania:

 

Otwórz