Kupujesz podręczniki dla swojego dziecka? Sprawdź czy przysługuje Ci dotacja

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kupujesz podręczniki dla swojego dziecka? Sprawdź czy przysługuje Ci dotacja

Tegoroczne wakacje dobiegają końca, a wrzesień tuż tuż. Najwyższa zatem pora, by poczynić wstępne przygotowania do roku szkolnego 2012/2013. Przypominamy, że, jak co roku, rodzice uczniów z terenu naszej gminy mogą składać u dyrektorów poszczególnych szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

W tym roku na rządowy program pomocowy "Wyprawka szkolna" zabezpieczono 128 mln zł, które w całym kraju zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin wymagających finansowego wsparcia. 

Z dofinansowania skorzystać mogą uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ubiegający się o "wyprawkową" dotację uczeń musi pochodzić z rodziny, w której dochód - w przeliczeniu na jedną osobę - nie przekracza 351 zł netto, czyli kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, a w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej owy dochód nie może przekraczać kwoty 504 zł netto. Dodatkowo dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin uzyskujących wyższe dochody, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jednak w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków programu.

W tym roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wniosek o przyznanie dofinansowania składać można do dyrekcji poszczególnych paczkowskich szkół w terminie do 6 września 2012 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych pisemne uzasadnienie. Pieniądze za zakup podręczników będą zwracane rodzicom na podstawie faktur lub paragonów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROGRAMU "WYPRAWKA SZKOLNA"

Otwórz