Jak wygląda budżet Gminy Paczków 2012?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jak wygląda budżet Gminy Paczków 2012?

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Paczkowie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ustalającą budżet Gminy Paczków na 2012 rok. Sprawdź jak przedstawia się finansowy plan "Polskiego Carcassonne" na kolejny rok. 

Przyszłoroczny budżet jest drugim z kolei planem finansowym zaplanowanym zgodnie z obowiązującą do 1 stycznia 2011 roku nowelizacją Ustawy o finansach publicznych, w myśl której bieżące wydatki muszą zostać pokryte z bieżących dochodów, co - w przeciwieństwie do poprzednich lat - wyklucza zaciągnięcie na ich pokrycie jakichkolwiek kredytów.

W praktyce oznacza to, że wszystkie zadania własne gmina musi sfinansować z wypracowanych dochodów, a nie bankowych pożyczek. Ta finansowa dyscyplina obowiązuje wszystkie samorządy w Polsce - polski rząd wprowadził to rozwiązanie, chcąc zniwelować problem "braku mechanizmów skutecznej kontroli finansów publicznych". W działalności każdej gminy ważne jest planowanie nowego budżetu z uwzględnieniem "wyniku bieżącego budżetu", czyli różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Ponadto tworzeniu samorządowego planu finansowego musi towarzyszyć tzw. Wieloletnia Prognoza Finansowa - ten dokument paczkowscy rajcy zatwierdzili również na ostatniej sesji, która odbyła się w środę 28 grudnia.

W budżecie Gminy Paczków na 2012 rok dochody gminy planowane są w łącznej kwocie 32 798 864 zł, przy czym dochody bieżące sięgną 29 814 583 zł, a dochody majątkowe wyniosą 2 984 281 zł. Prognozowane wydatki osiągną poziom 31 756 365 zł, z czego 29 750 403 zł stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 2 005 962 zł to wydatki majątkowe. Jak widać, wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, dlatego projekt uchwały budżetowej jest zgodny z obowiązującymi zapisami Ustawy o finansach publicznych.
Warto dodać, że przewidywana nadwyżka budżetu - w kwocie 1 042 499  zł - zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych zobowiązań. Limit ewentualnych kredytów i pożyczek ustalono w 2012 roku na poziomie 3 020 000 zł.
W planie finansowym utworzono też dwie rezerwy - rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000 zł.

W przyszłorocznym budżecie, podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowanie największe wydatki wygeneruje oświata - Paczków przeznaczy na nią 14,76 mln zł, co stanowi ponad 46% całości wydatków. Warto nadmienić, że oświatowa subwencja z budżetu państwa wyniesie niecałe 8,24 mln zł, a pozostałe 6,52 mln zł Gmina musi dołożyć sama.
Sporą część rozchodów - około 18% - tworzyć będą zadania związane z pomocą społeczną, na którą przeznaczono 5,67 mln zł. Administracja publiczna pochłonie ok. 3,43 mln zł, a na inwestycje przeznaczone zostało ponad 2 mln zł. Wydatki na instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Rekreacji, Kino "Kopernik" i Bibliotekę Publiczną - powinny zamknąć się w kwocie 1,01 mln zł. Ogółem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zabezpieczono 2,84 mln zł. Planowane wydatki na sport i kulturę fizyczną sięgną  0,69 mln zł, na ochronę zdrowia 0,25 mln zł, a na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 0,52 mln zł.

Oczywistym jest, że przez cały rok gminny budżet "żyje" - praktycznie co miesiąc poddawany będzie licznym korektom, zgodnie z potrzebami, oczekiwaniami i sugestiami. Zadaniem radnych, wspólnie z burmistrzem, będzie rozsądna realizacja przygotowanego planu.

Porównanie planów finansowych Gminy Paczków - rok 2011 oraz 2012:

Otwórz