Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 11 - Paczków ul. Staszica 12

II. Sprzedaż w drodze przetargu:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka 1220 o pow. 0,1000 ha położona w Kamienicy.

2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane - działka 338 o pow. 0,1300 ha, działka 209/3 o pow. 0,0700 ha oraz działka 315 o pow. 0,1400 ha położone w Ujeźdźcu.

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane - działka 208 o pow. 0,1700 ha oraz działka 204 o pow. 0,3500 położone w Wilamowej.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka 786 o pow. 0,1300 ha położona w Ściborzu.

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka 18/1 o pow. 0,3105 ha położona w Dziewiętlicach.

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka 553 o pow. 0,0620 ha położona w Paczkowie przy ul. Robotniczej.

III. Dzierżawa nieruchomości:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie - działki 371/8, 379/34, 461, 51/2, 922/6.

2. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie - działka 457. 

3. Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy - działka 1222 i część działek 1003, 1040, 972.

4. Część nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach - działka 348/4.

5. Nieruchomość gruntowa położona w Trzeboszowicach - działka 198/2

6. Część nieruchomości gruntowych położonych w Dziewiętlicach - działki 549/5, 549/22.

7. Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie - działka 27/4, 98/3.

8. Nieruchomość gruntowa położona w Ściborzu - działka 549/7.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz