Dodatkowe 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dodatkowe 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wydział Spraw Społecznych w Paczkowie informuje o uruchomieniu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

27 września Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała ta przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek wspomnianych osób.

Na początku października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji wspomnianego rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wsparcie finansowe będzie realizowane ze środków budżetu państwa. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do właściwych organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Warto mieć na uwadze fakt, że wnioski złożone po upływie wymienionych terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Słowackiego 4, tel. (77) 431 60 41). Przypominamy, że WSS działa w godzinach pracy magistratu - w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 

Otwórz