Ósma sesja Rady: osiem uchwał i opieka medyczna

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ósma sesja Rady: osiem uchwał i opieka medyczna

31 maja w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Spotkanie w dużej mierze poświęcone było bieżącej kondycji opieki medycznej w naszym mieście oraz perspektywom jej rozwoju w przyszłości.

Było to już ósma sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014, podczas której nasi rajcy podjęli w sumie osiem uchwał. Na sali, obok członków Rady, pojawili się: Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, wiceburmistrz Grzegorz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była tematowi organizacji na terenie naszej gminy świadczeń medycznych w zakresie nocnej i weekendowej opieki medycznej. W związku z podjętym tematem, władze Paczkowa zaprosiły na sesję przedstawicieli kilku zainteresowanych stron. Z zaproszeń skorzystali: Senator RP Norbert Krajczy (Dyrektor ZOZ Nysa), administrujący usługami medycznymi przedstawiciele władz powiatowych - Jerzy Dunaj i Artur Rolka (członkowie Zarządu Powiatu Nyskiego), Prezes NZOZ Omega - Krystyna Żołna oraz Prezes NZOZ Rondo Nysa - Adam Ślęzak. Niestety, na paczkowskim spotkaniu zabrakło przedstawicieli opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jego prezes, pan Filip Nowak, ani nie pojawił się osobiście, ani nie oddelegował do Paczkowa żadnego swojego reprezentanta. 

Poruszana na sesji kwestia budzi w ostatnich tygodniach sporo emocji i kontrowersji, dlatego gorąca dyskusja w paczkowskiej sali posiedzeń trwała wyjątkowo długo. Przypomnijmy, że do końca lutego 2011 roku weekendowe świadczenia medyczne w Paczkowie prowadziły dwie placówki - Przychodnia Rodzinna "Medicus" oraz NZOZ "Omega". Od 1 marca nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest już jednak związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisał się pacjent. W myśl nowych przepisów, ubezpieczeni, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Problem w tym, że na Opolszczyźnie nocny i świąteczny dyżur pełni jak na razie 13 placówek, które wygrały ogłoszony przez opolski NFZ konkurs. Dla potencjalnych pacjentów z terenu Gminy Paczków najbliższym takim punktem jest... NZOZ RONDO w oddalonej od naszego miasta o 25 km Nysie. O temacie tym pisaliśmy już na łamach naszego oficjalnego serwisu internetowego.

Samorządowcy i przedstawiciele placówek medycznych dyskutowali na temat koniecznej poprawy obecnej sytuacji. Największym problemem jest aktualnie interpretacja nowych przepisów oraz brak finansowych możliwości opolskiego NFZ. Prezes Ślęzak z nyskiego RONDA przyznał, że jest przygotowany, by otworzyć podobne placówki świadczenia pomocy medycznej w Paczkowie, Otmuchowie lub Głuchołazach, jednak NFZ nie chce wyrazić na to zgody i zakontraktować dodatkowych miejsc świadczenia tego typu usług. Obecnie zagwarantowane przez NFZ pieniądze pozwalają jedynie na zapewnienie jednego lekarza w Nysie. Gdyby Fundusz przyznał większe środki, pojawiłaby się szansa stworzenia dodatkowych punktów nocnej opieki zdrowotnej na terenie niezwykle rozległego powiatu nyskiego. Tematem tym żywo zainteresowany jest także Senator RP Norbert Krajczy - z zawodu lekarz, dyrektor ZOZ Nysa. Podczas sesji w naszym magistracie senator Krajczy obiecał, że od czerwca paczkowscy pacjenci będą mogli w nocy i w dniach wolnych od pracy wykonywać niezbędne iniekcje w Szpitalu Miejskim. Zaproponowane rozwiązanie ma jednak charakter połowiczny i tymczasowy, a dalsza walka o dodatkowe środki i tak będzie konieczna. Radni zobowiązali się pójść w ślady Starosty Powiatu Nyskiego, Zarządu Powiatu Nyskiego oraz Burmistrza Gminy Paczków i przygotować stosowne stanowisko w tej sprawie.

Po zakończeniu tej części spotkania, głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, który przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Gospodarz naszego miasta wspomniał w nim m.in. o przedłużeniu kilku umów dzierżawy gminnych gruntów, planowanym przeniesieniu targowiska miejskiego z ulicy Kołłątaja na ulicę Jagiellońską (od 1 lipca), zleceniu montażu nowej kutej bramy przy podwórku Domu Kata - nowej siedziby Centrum Informacji Turystycznej, planowanej renowacji ławek w centrum miasta oraz zabezpieczeniu ponad 4 tys. zł na nagrody dla najlepszych uczniów z paczkowskich szkół.
Burmistrz wspomniał też o możliwości przystąpienia do nowego programu pomocowego Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt nosi nazwę "Biały Orlik" i zakłada pilotażową budowę składanych lub stałych lodowisk sezonowych. Decyzje w sprawie ewentualnego dołączenia Gminy Paczków do tego programu powinny zapaść w najbliższym czasie. Bogdan Wyczałkowski nadmienił też o zbliżającym się terminie przeniesienia paczkowskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy do Nysie, w którego miejsce powołany zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny - jego udostępnienie planowane jest w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Daszyńskiego 11.
W swoim raporcie burmistrz poinformował także o zleceniu szczegółowego przeglądu i przygotowaniu ekspertyz na temat paczkowskich obiektów mostowych (koszt tej inwestycji zamknie się w kwocie 36 tys. zł) oraz o planowanym na czerwiec przetargu na obsługę Strefy Płatnego Parkowania w centrum Paczkowa.

W dalszej części radni przystąpili do głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły kilku zmian w tegorocznym budżecie Gminy Paczków. Kolejne podjęto w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Paczków (za każdą zadeklarowaną przez rodzica rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkolnych ustalono opłatę w wysokości 1,00 zł) oraz w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach, który oficjalnie rozpocznie swoją pracę 1 września 2011r. W skład tego nowego "tworu" wejdą dwie placówki oświatowe - Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. Jednostka będzie miała swoją siedzibę w dotychczasowym budynku PSP Trzeboszowice. Podjęta uchwała nadała także szczegółowy statut wspomnianemu ZSP.
Następne głosowanie dotyczyło uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi. W myśl obowiązujących przepisów zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, a szczegóły tej działalności określa się na mocy uchwały rady, która konsultuje jej projekt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Opolu.
Podjęcie następnej uchwały zagwarantowało zgodę na zawarcia następnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami należących do Gminy nieruchomości gruntowych. Ostatnia uchwała dotyczyła zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie planowanej likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Białej. W wyniku analizy ustalono, że działalność wspomnianego laboratorium jest nierentowna i przynosi stratę w wysokości ok. 100 tys. zł.  Rajcy zdecydowali się zaopiniować likwidację pozytywnie.

W części poświęconej wolnym wnioskom i interpelacjom pojawiły się zapytania odnośnie kilku planowanych i realizowanych już inwestycji. Radni pytali m.in. o komplikacje z jakimi boryka się wykonawca dachu Gimnazjum Publicznego w Paczkowie. Burmistrz Wyczałkowski potwierdził, że podczas jednej z majowych ulew ucierpiały pomieszczenia na poddaszu szkoły, ponieważ remontowane połacie dachu nie były dostatecznie zabezpieczone. Wykonawca zlokalizował miejsce przecieku i na własny koszt naprawił szkody, odnawiając wspomniane pokoje. Niestety, obecnie realizacja inwestycji została czasowo wstrzymana - borykająca się z finansowymi i organizacyjnymi problemami firma opuściła plac budowy, ale zobowiązała się na niego powrócić i zrealizować zadanie w umówionym terminie, czyli do połowy sierpnia.

Pojawiło się również pytanie o planowane inwestycje rewitalizacyjne, z grona których "wypadł" gruntowny remont ratusza i jego wieży. Zadanie to zostało wyłączone z harmonogramu inwestycji rewitalizacyjnych (obiekt "zarabia na siebie" - szczyt wieży dzierżawiony jest pod nadajnik sieci telefonii komórkowej - przez co w praktyce kwota dotacji na to zadanie spadłaby do poziomu ok. 30%). W miejsce tego przedsięwzięcia planowane było przygotowanie innej opcji remontowej (np. odrestaurowanie elewacji kilku rynkowych kamienic), która miała zostać zgłoszona przez Gminę Paczków w planowanym drugim naborze rewitalizacyjnym. Te ustalenia z Urzędem Marszałkowskim ostatecznie różniły się jednak od podjętej niedawno przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzji, w myśl której pozostałe fundusze z pierwszego naboru nie mają zostać przeznaczone na nabór numer dwa, a jedynie na dotowanie wniosków z "listy rezerwowej" po pierwszym naborze. Wyczałkowski przyznał, że obecnie trwa wymiana korespondencji i wyjaśnianie zaistniałej sytuacji - istnieje ryzyko, że pieniądze, o które wstępnie mógł się starać Paczków, powędrują do innego beneficjenta. W rozwiązaniu tej sprawy paczkowskim władzom samorządowym pomaga Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol.

Burmistrz nawiązał także do zakończonej niedawno rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Paczkowie, czyli największej gminnej inwestycji w ostatnich latach. Zadanie zostało już odebrane - obecnie władze miasta czekają na pozwolenie na użytkowanie powstałej sieci. Do momentu jego wydania trzeba będzie poczekać z wykonywaniem przyłączy do poszczególnych posesji. Wyczałkowski wspomniał także o planowanym wkrótce wywozie pozostałości budowlanych z placu przy ulicy Jagiellońskiej - materiał ten posłuży do zasypania zbędnego rowu przy ulicy Miraszewskiego.
Dyskutowano też na temat wadliwego drenażu przy ulicy Kościuszki, planowanego przeniesienia trzeboszowickiego przedszkola do budynku tamtejszej szkoły oraz pozostającej wciąż w sferze planów fermie wiatrowej, na którą w dalszym ciągu nie zezwala Konserwator Zabytków w Opolu. Zdaniem opolskiego WUOZ wiatraki przysłonią panoramę zabytkowego Paczkowa, dlatego pozwolenie nie może zostać wydane. Burmistrz Wyczałkowski potwierdził, że w najbliższym czasie ma zaplanowane spotkanie w tej sprawie z zastępcą wojewody opolskiego.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej została zaplanowana na 30 czerwca.  

Otwórz