Druga marcowa sesja Rady Miejskiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Druga marcowa sesja Rady Miejskiej

Za nami kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. Spotkanie naszych rajców odbyło się 24 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Druga marcowa sesja była trzecim w tym roku, a szóstym w skali całej kadencji posiedzeniem naszej Rady. W zabytkowej sali paczkowskiego ratusza, obok radnych, jak zwykle nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, jego zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. Obecnych było także kilkoro sołtysów z terenu naszej gminy, a także jeden z mieszkańców Paczkowa, który skorzystał z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych.

W poprzedzającym głosowania sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym Bogdan Wyczałkowski poinformował m.in. o wyrażeniu zgody na dzierżawę wieży widokowej ratusza miejskiego firmie "Ewan", która prowadziła już tam działalność w zeszłych latach. Wspomniał też o zaakceptowaniu rozliczenia finansowego Klubu Sportowego "Lider", udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na działalności zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu w Paczkowie (kwota 13,5 tys. zł na funkcjonowanie łącza internetowego IPV) oraz podpisaniu umowy na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg przy użyciu patchera (remonty cząstkowe nadzorować będzie Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, wyznaczając miejsca, które w pierwszej kolejności będą remontowane).
W sprawozdaniu pojawił się także temat występowania substancji niebezpiecznych. Burmistrz potwierdził przedłożenie Marszałkowi Województwa Opolskiego szczegółowego sprawozdania z ilości i miejsc występowania azbestu na terenie Gminy Paczków. Wiąże się to z tym, że w niedługim czasie będziemy zmuszeni, aby utylizować azbest. Przypomnijmy, że głównym celem Ministerstwa Środowiska jest całkowite wyeliminowanie azbestu do. 2030 r.
Wyczałkowski poinformował również o wyrażeniu zgody właścicielowi działki Rynek 45 (jedna z plomb na północnej pierzei rynku) na prace związane z odbudową tego zniszczonego budynku. Burmistrz zezwolił też na stworzenie miejsc parkingowych na tyłach tego odbudowywanego budynku (po wyburzeniu części istniejących tam garaży).

W kolejnym punkcie obrad radni przedstawili wnioski Komisji Stałych. Wśród nich znalazło się m.in. zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji i założeń techniczno-ekonomicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, które nie są objęte aglomeracją miejską, wystąpienie do zarządcy drogi na odcinku Trzeboszowice - Wilamowa o przeprowadzenie bieżącej konserwacji tego traktu oraz wykonanie remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach (nawierzchnia asfaltowa tego boiska jest w bardzo złym stanie technicznym, co uniemożliwia bezpieczne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała także, że na ostatnim posiedzeniu rozpatrywana była skarga radnego Marka Kupczaka na Burmistrza Gminy Paczków. Ostatecznie radny skargę wycofał i kwestia została rozstrzygnięta. 

Następnie nasi rajcy przystąpili do głosowań nad projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył wprowadzenia do tegorocznego budżetu kilku istotnych korekt - m.in. w kwotach przeznaczonych na program edukacyjny "E-Szkoła" oraz planowane inwestycje rewitalizacyjne. Kolejne projekty uchwał poświęcone były zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz poprawkom w uchwale budżetowej Gminy Paczków na 2011 rok (zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek). Efektem dwóch poprzednich uchwał był kolejny projekt, w myśl którego Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2,33 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Paczków oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
Podjęcie następnej uchwały zagwarantowało  "zielone światło" dla zawarcia następnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami należących do Gminy ogródków warzywnych i terenów pod zabudowę garażową.
Radni zajęli się także uchwałą w sprawie wyodrębnienia funduszów sołeckich. Przypomnijmy, że 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie Ustawa o funduszu sołeckim. Sołectwa, jako jedne z najmniejszych jednostek pomocniczych gminy, charakteryzują się najsilniejszymi więzami społecznymi. Uwzględniając ich istotną rolę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb społeczności wiejskich, Rada Miejska w Paczkowie uznała, że konieczne jest przyznanie określonych środków finansowych na działalność sołectw. W efekcie nasi radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie Gminy Paczków środków funduszu sołeckiego.
W ostatniej uchwale rajcy dokonali korekty w organizacyjnym detalu pracy Rady Miejskiej, upoważniając Wiceprzewodniczących Rady do podpisywania ewentualnych poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Warto dodać, że wszystkie siedem uchwał zostało przyjętych jednogłośnie.

W części poświęconej wolnym wnioskom i interpelacjom głos ponownie zabrał Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, odpowiadając na zapytania złożone przez radnych na poprzedniej sesji. Burmistrz poruszył temat remontu drogi w Wilamowej - przypomniał, że w tym roku nie są zaplanowane żadne większe inwestycje drogowe. Zabezpieczone są za to środki na tłuczeń, który będzie w odpowiednich ilościach przekazywany poszczególnym sołtysom. To do nich należeć będą decyzje, w których miejscach będzie on rozsypywany.
Wyczałkowski zdał też krótką relację z ostatniej sesji Rady Powiatu Nyskiego. Omawiano na niej kwestię funkcjonowania paczkowskiego Ogniska Plastycznego (Dom Plastyka). Władze powiatowe sugerowały partycypację w koszcie utrzymania Ognisk przez samorządy gminne. To rozwiązanie wydaje się jednak niestosowne, ponieważ Ogniska funkcjonują na podobnych zasadach jak szkoły - powiat otrzymuje subwencję pozaświatową na ich działalność. Poruszono też bieżącą sytuację nyskiego PKS-u. Rada Powiatu udzieliła wsparcia finansowego dla spółki, ale w dalszym ciągu aktualny jest temat partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Władze powiatu próbują znaleźć sposób na podwyższenie rentowności PKS. Jednym z pomysłów jest włączenie spółki w starania przetargowe na dowóz dzieci do szkół. Z kalkulacji, którą przedstawił PKS wynika, że Gmina Paczków powinna dołożyć się do tego przedsięwzięcia kwotą 14 tys. euro. 

Powróciła także sprawa Szkoły Podstawowej w Kamienicy, która została "wyjęta" z programu edukacyjnego "E-Szkoła". Wciąż pojawiają się pogłoski o likwidacji tej placówki. Burmistrz Wyczałkowski po raz kolejny zdementował plotki o rzekomym zamknięciu szkoły w Kamienicy, przypominając o udziale tej jednostki w innym, wspartym unijną dotacją, projekcie. Mowa o przedsięwzięciu pod nazwą "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Paczków", w ramach którego w szkołach powstaną nowoczesne sale lekcyjne. Okres trwałości tego projektu wynosi 5 lat, dlatego w tym czasie o likwidacji szkoły w Kamienicy nie może być mowy. Placówka została wyeliminowana z głównego projektu "E-Szkoły", ze względu na to, że niewielka ilość jej uczniów nie pozwala na właściwą realizację programu. Pilotujący ten program Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu zaproponował jednak objęcie PSP Kamienica "specjalnym okołoprojektowym programem wsparcia", który zagwarantuje udział kamienickiej placówki w "E-Szkole", ale na skromniejszych, dostosowanych do jej warunków zasadach. Szczegóły mamy nadzieję poznać wkrótce.

Poruszono także kwestię planowanej koncepcji przekształcenia paczkowskich przedszkoli w placówki stowarzyszeniowe. Do tej pory powstały dwa stowarzyszenia - w Starym Paczkowie i w Dziewiętlicach - które wyraziły chęć przejęcia tamtejszych przedszkoli. Rozmowy są prowadzone także z dwoma kolejnym stowarzyszeniami. Przedszkola stowarzyszeniowe mogą rozpocząć pracę najszybciej w październiku 2011 r. Mówi się o przekazaniu stowarzyszeniom przedszkoli w Gościcach, Unikowicach, Ujeźdźcu, Dziewiętlicach, Wilamowej oraz w Starym Paczkowie. Władze gminy mają nieco inne plany względem Trzeboszowic, gdzie ma zostać założony zespół szkolno-przedszkolny. Jeszcze w tym roku szkoła podstawowa i przedszkole będą funkcjonować w dwóch oddzielnych budynkach, ale najprawdopodobniej już w przyszłym roku część przedszkolna zostanie utworzona w budynku szkolnym. Burmistrz potwierdził tym samym, że rozwiązania zaproponowane m.in. na posiedzeniach Komisji Oświaty są systematycznie wdrażane.

Pojawiło się także kilka istotnych wniosków pisemnych m.in. w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości w miejscowości Ścibórz, przeprowadzenia kontroli i remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach oraz udostępnienia przejścia pieszych przez teren pobliskiej elektrowni wodnej na brzegu Jeziora Otmuchowskiego. Zapowiedziane zostało także przygotowanie wniosku w sprawie przeniesienia placu targowego - prawdopodobnie zostanie on przedstawiony na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w kwietniu.

Otwórz