Przedostatnia sesja Rady

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Przedostatnia sesja Rady

We wtorek 26 października w paczkowskim Urzędzie Miejskim odbyła się jubileuszowa, 50. w trwającej kadencji, sesja Rady Miejskiej. Nasi rajcy podjęli na niej trzynaście uchwał.

W tym roku były to już dziewiąte obrady sesyjne naszych radnych. Oprócz członków Rady na sali nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, wiceburmistrza Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. W sesji wzięli również udział sołtysi kilku podpaczkowskich wsi.

Obszerny harmonogram obrad przewidywał podjęcie trzynastu uchwał. Zanim jednak Rada rozpoczęła rozpatrywanie każdej z nich, głos tradycyjnie zabrał Burmistrz, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Bogdan Wyczałkowski poinformował m.in. o rozdysponowaniu 21 tys. zł w ramach programu dotującego wyprawki szkolne dla uczniów klas I, wydaniu kilku zgód na dzierżawę powierzchni pod sprzedaż chryzantem w rynku przed Dniem Wszystkich Świętych oraz o podjętych negocjacjach z firmą odzieżową CORPO, która w Paczkowie dzierżawi szwalnię przy ulicy Staszica i chciałaby kontynuować swoją działalność na terenie naszego miasta. Zakład zatrudnia obecnie 23 szwaczki.
Burmistrz wspomniał także o spotkaniu z właścicielami paczkowskiej POLLENY, którzy pod koniec 2010 roku planują rozpoczęcie produkcji proszków do prania. Obecnie firma zatrudnia 12 osób, a jej działalność ogranicza się do wyrobu mleczek czyszczących. Teraz właściciele planują uruchomienie produkcji proszków do prania, dlatego jest szansa, że wkrótce zakład rozpocznie nabór nowych pracowników.
Wyczałkowski poruszył też temat realizowanej właśnie największej inwestycji ostatnich lat - rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Paczkowie. Pogoda dopisuje, dlatego istnieje szansa, że całe przedsięwzięcie zostanie zakończone do końca roku. Po sfinalizowaniu zadania mieszkańcy będą mogli rozpocząć podłączanie swoich nieruchomości do nowo powstałej kanalizacji.

Pierwsza podjęta tego dnia uchwała wprowadziła kilka istotnych zmian w gminnym budżecie - dokument ustalił tegoroczny plan wydatków na poziomie ok. 10,1 mln zł. Kolejną podjętą sprawą było sfinalizowanie rozpatrywania raportu z wykonania budżetu. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminy Paczków za I półrocze 2010 roku wymaga podjęcia przedmiotowej uchwały i właśnie tej formalności radni dopełnili podczas październikowej sesji.
Trzecia uchwała dotyczyła przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Paczków", który określa szczegóły proponowanych przez Gminę Paczków ulg dla inwestorów. W myśl tego dokumentu, przedsiębiorca, który na terenie naszej gminy utworzy nowe miejsca pracy, może liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych w "Programie" warunków. Powierzchnia lub wartość przedmiotu opodatkowania objęta zwolnieniem jest uzależniona od ilości utworzonych nowych stanowisk pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, w okresie korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia nie może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia.

Trzy następne uchwały dotyczyły bezpośrednio rozwoju sportu na terenie naszej gminy. Najpierw radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółów finansowego wspierania klubów sportowych - o tego typu dotację mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność sportową, ale ich celem nie jest osiągnięcie finansowego zysku.
Następnie przyjęto "Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK w Paczkowie". Wybudowany niedawno obiekt przy ulicy Sienkiewicza wkrótce będzie udostępniony mieszkańcom, dlatego konieczne było przyjęcie szczegółowego regulaminu jego użytkowania. Dokument ten ma zapewnić bezpieczne i sprawne korzystanie z paczkowskiego "Orlika", nad którym pieczę sprawować będzie Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.
Właśnie tej instytucji dotyczyła kolejna październikowa uchwała Rady Miejskiej - za jej pomocą radni przekształcili GCSiR z zakładu budżetowego w gminną jednostkę budżetową. W praktyce oznacza to, że GCSiR będzie pokrywać swoje wydatki bezpośrednio z ustalanego co roku budżetu, a uzyskane przez siebie dochody odprowadzać na konto Gminy Paczków. Wcześniej, jako zakład budżetowy, GCSiR wykonywało zadania związane z rozwojem sportu, częściowo pokrywając koszty swojej działalności z własnych przychodów. Zmiana charakterystyki finansowej jest związana bezpośrednio z faktem przekazania pod zarządzanie GCSiR kompleksu "Orlik", którego działalność, w myśl rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012", nie może generować dochodów - korzystanie z niego musi być bezpłatne.

Kolejne podjęte tego dnia trzy uchwały zatwierdziły Plany Odnowy Miejscowości na lata 2010-2016 podpaczkowskich wsi - Dziewiętlic, Trzeboszowic i Gościc. Te strategiczne dokumenty stanowią obligatoryjne załączniki do wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie "Odnowa i rozwój wsi". Każda miejscowość, która ma w planach ubieganie o środki finansowe z tego źródła, musi przygotować i zatwierdzić własny Plan Odnowy, w którym mieszkańcy proponują możliwe do zrealizowania, przy założeniu ich własnej aktywności oraz zaangażowaniu władz samorządowych, przedsięwzięcia poprawiające standard życia w ich wsiach. Dokument zaczyna oficjalnie obowiązywać po zaakceptowaniu za pomocą uchwały uczestników zebrania wiejskiego, a w następnej kolejności uchwały Rady Miejskiej.
Podjęcie ostatnich dwóch projektów uchwał zagwarantowało  "zielone światło" dla zawarcia następnych umów z dotychczasowym dzierżawcą należącego do Gminy garażu oraz kilkoma dzierżawcami ogródków warzywnych.

Następna, ostatnia już w tej kadencji sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek 4 listopada.  

Otwórz