Sierpniowa sesja, czyli powrót radnych do pracy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sierpniowa sesja, czyli powrót radnych do pracy

Członkowie Rady Miejskiej w Paczkowie wrócili do pracy po wakacjach, spotykając się 30 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie na kolejnej sesji.

Było to siódme w tym roku, a czterdzieste ósme w obecnej kadencji posiedzenie sesyjne naszych rajców, którzy tym razem zajęli się dwunastoma uchwałami. Oprócz członków Rady na sali nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, jego zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. W sesji wziął również udział Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie Andrzej Kłoczko, a w jej końcowej części na sali posiedzeń pojawiła się także Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Katarzyna Rolka. Po raz kolejny w spotkaniu nie uczestniczyli sołtysi podpaczkowskich wsi, którzy przed posiedzeniem Rady spotkali się z gospodarzem naszej gminy, by przedyskutować bieżące sprawy ze swoich sołectw.

Główne obrady sesji jak zwykle poprzedziło sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W swoim raporcie Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż czterech atrakcyjnych działek budowlanych, zleceniu corocznego przeglądu obiektów mostowych gminy Paczków (koszt ok. 46 tys. zł) oraz sprzedaniu autobusu szkolnego "gimbus". Gospodarz Paczkowa poruszył także kwestię rozdysponowania środków finansowych w ramach dotacji do remontów konserwatorskich trzech kościołów - Kościoła św. Jana Ewangelisty w Paczkowie (40 tys. zł na remont attyki), Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ujeźdźcu (10 tys. zł na remont dachu) oraz Kościoła św. Jerzego w Kamienicy (10 tys. zł na remont dachu). Burmistrz poinformował też o cofnięciu koncesji dwóm firmom zajmujących się na terenie naszej gminy wywozem odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że oba przedsiębiorstwa nie przestrzegają obowiązujących przepisów) oraz o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego przy ulicy Staszica. Wyczałkowski wspomniał również o postanowieniu zabezpieczenia w gminnym budżecie kwoty 40 tys. zł, która wspomoże modernizację drogi wojewódzkiej nr 382 - ulicy Zawadzkiego.

Pierwsza uchwała dotyczyła kilku istotnych zmian w tegorocznym budżecie Gminy Paczków, m.in. wprowadzenia uzyskanej ze wspomnianej sprzedaży gimbusa kwoty 52 tys. zł, opiewającej na prawie 169 tys. zł refundacji robót publicznych oraz środków finansowych z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na zadania realizowane w ramach zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 133 tys. zł. W budżecie zabezpieczono także sumę 40 tys. zł na przebudowę ulicy Zawadzkiego oraz dodatkowe 40 tys. zł na dotacje remontów zabytków.

Radni kolejny raz zajęli się tematem stawki opłaty targowej za prowadzenie handlu na terenie gminy Paczków. W myśl przyjętej uchwały, handlowców sprzedających ze stoiska targowego, straganu (do 6m2) lub samochodu obowiązywać będzie opłata w wysokości 18,00 zł za dzień. W przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa od 6 m2, pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 3,00 zł za każdy następny rozpoczęty 1 m2 powierzchni. Sprzedawcy prowadzący handel z ręki, torby lub kosza będą musieli ponieść koszt w wysokości 3,00 zł dziennie. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierzono Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie, któremu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanych kwot.

Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w zasadach trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Paczków. Jej przyjęcie wymusiło wejście w życie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Następnie radni podjęli uchwałę, w myśl której do budżetu Gminy Paczków na 2010 rok wprowadzono kwotę 26 tys. zł z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji "Forum Sportowo-Rekreacyjnego Paczków - Javornik". Przedsięwzięcie to tradycyjnie pilotować będzie Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.
Poprzez przyjęcie trzech kolejnych uchwał radni przychylili się do propozycji Burmistrza Gminy Paczków w sprawie podziału środków na dotacje remontów zabytkowych kościołów w Paczkowie, Kamienicy i Ujeźdźcu. Tym samym parafie z tych trzech miejscowości otrzymały odpowiednio: 40 tys. zł, 10 tys. zł i 10 tys. zł.

Rajcy podjęli również uchwałę, w myśl której dwie ulice posiadające do tej pory status powiatowych - ul. Młyńska i ul. Staszica - zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Przejęcie przez Gminę Paczków od władz powiatu obu tych ulic ma na celu usprawnienie prac w zakresie ich utrzymania. Powyższe ulice zlokalizowane są w okolicy ścisłego centrum miasta i służą przede wszystkim do obsługi ruchu lokalnego oraz komunikacji miejskiej, dlatego pełnią ważniejszą funkcję w układzie komunikacji miasta, niż w ciągu dróg powiatowych. W związku z powyższym administrowanie nimi przez Gminę jest bardzo wskazane.
Następna uchwała również miała "drogowy" charakter. Rada Miejska postanowiła zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulicę Radosną. Do tej pory trakt ten nie posiadał statusu ani numeru drogi - w dokumentacjach kartograficznych funkcjonował jako działka budowlana. Wkrótce ul. Radosna stanie się drogą gminną. To dobra wiadomość dla mieszkańców tej części Paczkowa, bo przyjęcie uchwały jest pierwszym krokiem w stronę planowanej modernizacji tego dojazdu. Zaliczenie terenu do kategorii dróg gminnych konieczne jest między innymi przy staraniu się o dofinansowanie do ewentualnej modernizacji.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły spraw własności nieruchomości na terenie naszego miasta. Przyjęciem pierwszej uchwały radni wyrazili zgodę na zniesienie współwłasności Gminy i bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej z trzema boksami garażowymi (jeden z nich należał do Gminy Paczków) współwłaścicielowi tego terenu. Umożliwi to racjonalne zagospodarowanie tej nieruchomości oraz terenu sąsiedniego, który również stanowi własność wspomnianego współwłaściciela. Druga uchwała wyraziła zgodę Rady na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego przy ulicy Staszica z dotychczasowym najemcą, a trzeci projekt zagwarantował  "zielone światło" dla zawarcia następnych umów dzierżawy z kilkunastoma dzierżawcami ogródków warzywnych, terenów pod tablice reklamowe i gruntów rolnych. 

Ostatnia podjęta tego dnia uchwała wprowadziła zmiany w wysokościach dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli z rozróżnieniem na typ placówki i liczbę wychowanków w oddziale. Do tej pory nauczyciele pełniący rolę wychowawców w poszczególnych klasach otrzymywali stałą stawkę dodatku. Nowa propozycja budziła pewne kontrowersje, jednak ostatecznie radni, choć niejednomyślnie, przyjęli uchwałę. Teraz wysokość dodatku za wychowawstwo będzie zróżnicowana, a jej wartość uzależniona będzie od rodzaju szkoły oraz ilości uczniów w klasie. 

W części poświęconej wolnym wnioskom i interpelacjom radnych powrócił temat lokalizacji targowiska miejskiego. W ostatnim czasie władze samorządowe Paczkowa powróciły do koncepcji przeniesienia paczkowskiego targu na przygotowany do tego celu plac przy ulicy Jagiellońskiej. Dalsze funkcjonowanie targowiska w obecnym miejscu (plac przy budynku Biblioteki Publicznej) budzi wiele emocji. Z jednej strony jest ono wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców pobliskich ulic Kołłątaja i Słowackiego, z drugiej jego aktualna lokalizacja w centrum miasta jest dogodna dla klientów. Wiele wskazuje na to, że wkrótce temat ten zostanie poddany ostatecznemu głosowaniu paczkowskiej Rady Miejskiej.
Pojawiła się także propozycja przygotowania zestawienia dróg, chodników i skwerów, które leżą na terenie Paczkowa, a są wciąż zarządzane przez jednostki wyższego szczebla - powiat lub województwo. Zdaniem jednego z radnych warto poddać tego typu wykaz szczegółowej analizie i podjąć próbę przejęcia tych miejsc pod administrację gminną, tak jak miało to miejsce w przypadku ulic Staszica i Młyńskiej.
Radni poddali również w wątpliwość sens użytkowania przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie ich nowego nabytku - chodnikowo-drogowej zamiatarki. Zdaniem rajców urządzenie nie spełnia swojej funkcji, bo choć skutecznie czyści drogi przy krawężnikach, to nie tylko jest hałaśliwe, ale wznieca też niepotrzebne tumany kurzu.   

Pod koniec sesji głos zabrał Andrzej Kłoczko, szef paczkowskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, który w kilku słowach przybliżył radnym temat dwóch wielkich wrześniowych imprez plenerowych. Przypomnijmy, że w weekend 11-12 września rozpoczną się w Paczkowie atrakcje nowej formuły dawnych "Dni Paczkowa", czyli wielkiej imprezy historycznej "Festyn Pogranicza - Paczków 2010" oraz obchody i wojewódzkie otwarcie "Europejskich Dni Dziedzictwa" pod hasłem "Od pomysłu do przemysłu". O szczegółach poczytać można m.in. w oddzielnych artykułach na łamach naszej strony internetowej tutaj oraz tutaj.

Następna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września br.

Otwórz