Wkrótce nabór wniosków o stypendium

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wkrótce nabór wniosków o stypendium

Do końca wakacji niecałe trzy tygodnie, dlatego Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie przygotowuje się już do przyjmowania wniosków o stypendia szkolne dla uczniów z gminy Paczków.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2011 przysługują m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, ale niedłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie lub stałe zameldowanie na terenie gminy Paczków.

W roku szkolnym 2010/2011 wnioski o stypendium składać należy w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Wydział Oświaty, II piętro, pokój nr 15) w terminie od 1 września do 15 września 2010 roku. Druk wniosku o stypendium można pobrać tutaj. 

Otwórz