W Gościcach działki na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności W Gościcach działki na sprzedaż

Starosta Nyski ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kilku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Dwie z nich położone są terenie gminy Paczków - we wsi Gościce.

Poniżej zamieszczamy fragment ogłoszenia, którego pełną treść znaleźć można na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie.

1. Gościce, gmina Paczków - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 367/4 z k.m. 1 o pow. 1,1538 ha. Działka położona jest na końcu wsi (przed granicą), rozciąga się od zabudowań , równolegle do drogi z Czechach, aż do brzegu potoku. Działka nie jest ogrodzona. Jest to teren w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i zagrodowej oraz gruntów rolnych. Działka to dawny plac szkoleń i strzelnica straży granicznej. Obecnie teren porośnięty jest trawą, wzdłuż nasypu wałów strzelnicy rosną samosiewki. Po strzelnicy pozostały mury ogniowe i kulochwyt. Działka nie jest uzbrojona, ale zabudowania sąsiednie są w zasięgu sieci: wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej. Posiada w Sądzie Rejonowym w Nysie założoną Księgę Wieczystą Nr 60516.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków działka ta znajduje się na terenie o przewadze funkcji mieszkalnej zagrodowej, mieszkalnej niskiej intensywności urządzeń usługowych na wydzielonych działkach, terenie zabudowanym i zagospodarowanym do przekształcenia lub rehabilitacji.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 29 440,00 zł + podatek VAT w wys. 22%.

2. Gościce, gmina Paczków - nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 405/1 z k.m. 1 o pow. 0,7700 ha. Działka położona jest na końcu wsi (przed granicą), rozciąga się w prawo od drogi i przebiega równolegle do drogi z Czechach, ma kształt wieloboku. Jest to teren w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i zagrodowej oraz gruntów rolnych. Działka jest zabudowana w 1/3 budynkami gospodarczymi, nie jest uzbrojona, ale zabudowania sąsiednie są w zasięgu sieci: wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej. Posiada w Sądzie Rejonowym w Nysie założoną Księgę Wieczystą Nr 9059.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków działka ta znajduje się na terenie o przewadze funkcji mieszkalnej zagrodowej, mieszkalnej niskiej intensywności urządzeń usługowych na wydzielonych działkach, terenie zabudowanym i zagospodarowanym do przekształcenia lub rehabilitacji.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 28 200,00 zł + podatek VAT w wys. 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 4 II piętro:
- dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Gościcach o godz. 9:00
- dla nieruchomości zabudowanej położonej w Gościcach o godz. 9:30

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oddzielnie na każdą nieruchomość należy wpłacić w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Nysie Bank Spółdzielczy w Otmuchowie O/Nysa Nr 12 8872 1026 0031 4947 2000 0030 lub w kasie Starostwa przy ul. Moniuszki 9-10 / parter /najpóźniej do dnia 11.06.2010 r.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet ceny nabycia jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz na rzecz sprzedającego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przedłożą przed przetargiem dowód wpłaty wadium. Osoba, która wygra przetarg ponosi również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz wykonania wypisu i wyrysu)

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie - ul. Parkowa 4 II p. pokój nr 210, tel. (77) 408 5243 lub (77) 408 5245.

Otwórz