Opolski Konserwator Zabytków na tak

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Opolski Konserwator Zabytków na tak

Z Opola napłynęły dobre wieści w sprawie wniosku o uznanie zabytkowego centrum Paczkowa za Pomnik Historii - dokumentacja uzyskała rekomendację Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który swoją pozytywną opinię przekazał już Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnijmy, że Pomnik Historii jest najwyższą przewidzianą polskim prawem formą ochrony najcenniejszych zabytków. Status ten nadaje, na wniosek Ministra Kultury, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuły te nadawane są od 1994 roku. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 37 obiektów i miejsc, którym nadano to wyróżnienie. Z terenu województwa opolskiego na liście Pomników Historii widnieje jedynie komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry Świętej Anny (pow. strzelecki), który uzyskał ten tytuł w 2004 roku.

W piśmie, w którym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zarekomendował Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek Burmistrza Gminy Paczków o uznanie staromiejskiego zespołu Paczkowa w ramach murów miejskich wraz z dawnym cmentarzem, czytamy:
"(...) Stopień zachowanych - niemal w całości - autentycznych XIV-wiecznych fortyfikacji wyróżnia Paczków na tle innych miast Polski, a nawet na skalę europejską, stąd miano "polskiego Carcassonne". (...) Ze względów artystycznych omawiany zespół jest szczególnie cenny z uwagi na wymienione mury obronne z basztami i wieżami oraz kompozycję przestrzenną zabudowy, jak również ze względu na dobrze zachowany średniowieczny kościół parafialny stanowiący rzadki przykład świątyni, spełniającej oprócz kultu religijnego również funkcję obronną. Wartości artystyczne zachował też ratusz o renesansowej stylistyce. (...) Staromiejski zespół Paczkowa wraz z dawnym cmentarzem prezentuje wybitne walory kompozycyjne, przestrzenne i krajobrazowe tworząc jednorodną strukturę z nawarstwieniami stylistycznymi, które są świadectwem historycznych przemian i działalności artystyczno-architektonicznej."

Celem ustanowienia tytułu Pomnika jest jego ochrona m.in. ze względu na posiadane wartości historyczne, przestrzenne i architektoniczne. Miejsca, którym nadawany jest ten status z definicji zasługują na szczególną uwagę i ochronę. Poza prestiżem i promocją, wpisanie na listę Pomników Historii daje wymierne korzyści - dzięki tytułowi szanse wniosków o dotacje na utrzymanie tych obiektów mogą znacznie wzrosnąć.

Opinia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest jednym z pierwszych elementów składowych procesów przyznania statusu Pomnika Historii. Kolejnym krokiem będzie ewentualna rekomendacja wniosku przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Następne etapy analizy wniosku pilotować będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dokumentacja zostanie poddana ocenie Rady Ochrony Zabytków. W przypadku pozytywnej oceny, resort przekaże dokumentację ponownie do KOBiDZ, gdzie przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Prezydenta RP. Jeśli wspomniany projekt zostanie zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokumentacja skierowana zostanie do Prezydenta RP.

OtwĂłrz