Paczków Pomnikiem Historii?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków Pomnikiem Historii?

Władze Paczkowa zdecydowały ubiegać się o przyznanie naszemu miastu tytułu Pomnika Historii.

Pomnik Historii jest najwyższą przewidzianą polskim prawem formą ochrony najcenniejszych zabytków. Status ten nadaje, na wniosek Ministra Kultury, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuły Pomników Historii nadawane są od 1994 roku. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 37 obiektów i miejsc, którym nadano to wyróżnienie. Są to zabytki o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o wyraźnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski. Z każdym rokiem lista najcenniejszych obiektów powiększa się. Warto nadmienić, że z terenu województwa opolskiego na liście Pomników Historii widnieje jedynie komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry Świętej Anny (pow. strzelecki), który uzyskał ten tytuł w 2004 roku.

Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Paczków znakomicie wpisuje się w te kryteria - miasto idealnie zachowało swój historyczny charakter i jest przepełnione dobrze zachowanymi zabytkami - na czele ze średniowiecznymi murami obronnymi, dziewiętnastoma basztami łupinowymi, trzema wieżami bramnymi, monumentalnym XIV-wiecznym kościołem warownym, ratuszem miejskim i zabytkową starówką. Władze "Polskiego Carcassonne" postanowiły ubiegać się o przyznanie naszemu miastu tego zaszczytnego statusu, dlatego istnieje szansa, że do jedynego opolskiego Pomnika Historii dołączy drugi - "Staromiejski zespół Paczkowa w ramach murów obronnych, wraz z dawnym cmentarzem".

Celem ustanowienia tytułu Pomnika jest jego ochrona m.in. ze względu na posiadane wartości historyczne, przestrzenne i architektoniczne. Miejsca, którym nadawany jest ten status z definicji zasługują na szczególną uwagę i ochronę. Poza prestiżem i promocją, wpisanie na listę Pomników Historii daje wymierne korzyści - dzięki tytułowi szanse wniosków o dotacje na utrzymanie tych obiektów mogą znacznie wzrosnąć.

Wniosek o uznanie Paczkowa za Pomnik Historii jest już gotowy, ale droga do ewentualnej akceptacji jest jeszcze daleka. Pełna dokumentacja została wysłana do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, gdzie wniosek zostanie zaopiniowany.
Kolejny etap procesu analizy wniosku pilotować będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dokumentacja zostanie poddana ocenie Rady Ochrony Zabytków. W przypadku pozytywnej oceny, resort przekaże dokumentację ponownie do KOBiDZ, gdzie przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Prezydenta RP. Jeśli wspomniany projekt zostanie zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokumentacja skierowana zostanie do Prezydenta RP. 

OtwĂłrz